Společnost E-KONCEPT, s.r.o. byla založena v roce 2008, za účelem výstavby nízkoenergetického a pasivního bytového domu.

Cílem společnosti je návrh koncepce řešení a koordinace realizace stavební a technologické části „ENERGETICKY ÚSPORNÝCH“ stávajících a nových budov. Při návrhu je kladen důraz na využití stavebních prvků a materiálů zohledňujících životní cyklus budovy a ekologických zdrojů energie.

Vývoj společnosti:

 • 2008 - 2009 - příprava devoloperského projektu novostavby bytového domu v Chocni.
 • 2009 - 2011 - energetického hodnocení soukromích investičních projektů, školení v oblasti legislativy, úspor energie a obnovitelných zdrojů energie v ČR, Vietnamu, Turecku a balkánském poloostrově.
 • 2011 - 2016 - vyhledání a koupě nemovitostí, tvorba jejich energetického konceptu, body zadání, dohled nad zpracováním projektu a realizace výstavby stavební firmou (na základě výběrového řízení), kolaudace, předání nemovitosti klientovi, v případě zájmu klienta pokračování nad provozem stavby.

V letech 2008 - 2017 člen Centra Pasivního Domu


Filozofie

Budovy stejně jako stromy jsou na světě desítky, v některých případech stovky či tisíce let.

Stromy stejně jako budovy vytvářejí charakter a krásu prostředí okolo nás. Stromy stejně  jako budovy nás provázejí a ovlivňují naše životy.

V mnoha případech platí, že stromy stejně jako budovy zrají a jejich krása se často projevuje až ve vyšším věku. Podívejme se na majestátný dub, lípu, javor či jiné druhy, které se staly státními symboly mnoha národů. 

Podívejme se na staleté chrámy, krásné paláce šlechty či budovy měšťanů postavené od středověku do druhé světové války. Budovy, které kromě účelu, k němuž byly určeny, vyzařovaly poselství stavitelů (sochy, mozaiky, sgrafita, kovářské a truhlářské práce a další řemeslně spracované prvky), které formovaly představivost a charakter lidí. Podívejme se na domy vesnic, které měly v sobě zabudován symboliku či prvek, který odrážel postavení majitele či pouze sounáležitost s danou lokalitou. 

Kam se poděla tato funkce budov v době ekonomické a kam se poděla slušnost a respekt lidí k okolí a budoucnosti?

Stromy

Stromy, jak už bylo uvedeno, formují vizuální charakter vnějšího prostředí. Kromě toho  produkují životně důležitý kyslík, zadržují v území vodu a zabraňují erozi půdy, regulují vlhkost vzduchu. Stromy snižují prašnost, teplotní rozdíly mezi dnem a nocí (stejně jako v ročním období), přenos hluku od dopravy, průmyslové výroby či bezohledných sousedů.

Stromy poskytují útočiště ptákům, hmyzu a dalším živočichům, kteří jsou nezastupitelnou součástí přírody a svou radost ze života předávají formou zpěvu a švitoření. Stromy poskytují potravu živočišné říši i lidem. Stromy na konci svého životního cyklu jsou užitečné i pro budoucí léta (stavební materiál, nábytek, palivo či po rozkladu v přírodě jako substrát pro další generace rostlin).

Budovy

Budovy chápeme jako součást našich životů, které nám i okolí mají předat zprávu o tom, jak žijeme, jaké životní a kulturní priority uznáváme a jak se k planetě Zemi chováme.  

Proto při návrhu či realizacích používáme symboliky, která je zanesena do našich projektů, stejně jako použivání přírodních materiálů, moderních technologií, zadržování vody v místě nemovitosti a možnosti jejího dalšího užívání. Naše projekty vytvářejí komfor (vnitřní tepelnou a akustickou pohodu, čerství vzduch atd.) a bezpečí (s ohledem na možné výpadky energie, zabezpečení objektu). Při stanovení konceptu zohledňujeme potřebu energie vložené v průběhu celého životního cyklu nemovitosti.

Budovy chápeme jako stromy našich životů, které nám dávají komfort, pocit bezpečí, ochrany a zdravě dýchají. 

Budovy chápeme jako prostor, kde je třeba načerpat síly pro kvalitní život a přitom nezatěžovat provozem a jejich odstraněním životní prostředí. 

 

Reference

 

VESNICKÉ STAVENÍ (památková zóna)

Realizace - 2010-2013

Objekt č.p. 436, leží v historické části obce Hlinsko v Čechách, která je známá pod označením Betlém.

Kořeny objektu zasahají do druhé poloviny 18. století. Od této doby byl dům několikrát přestavěn a rozšířen.Původně celodřevěná roubená chalupa doznala ve 20. století změn materiálu stavebních konstrukcí, využitelné podlahové plochy a obestavěného celkového prostoru.Na první pohled viditelnou změnou bylo překrytí dřevěného štípaného šindele nejprve térovými nátěry a později několika vrstvami asfaltové lepenky. I přes další zatížení krovu, původní subtilní krokve v osové vzdálenosti 2,7 m přežily několik století a mnoho krutých zim na Vysočině.

V jižní části objektu (bráno od černé kuchyně) došlo k obezdění původního roubení plnými pálenými cihlami a rozšíření půdorysné obytné plochy o prostor zápraží. Při rozšíření došlo ke zrušení vstupu do chléva z prostoru zápraží. Původní chlév byl přebudován na obytný pokoj. Při sondáži a otlučení omítek však zvýšená zabudovaná vlhkost v této místnosti byla na první pohled na dřevěných trámech patrná.

Při rozšiřování podlahové plochy také došlo k vybudování sklepa a přístavu, kde byly umístěny kromě chodeb také dílny a skladovací prostory. Ve sklepě pro zachování dostatečné vlhkosti, byla vybudována "studna", jenž byla zaplněna jílem, aby do sklepa nevnikala voda při zvýšeném průtoky řeky Chrudimky.


Některá z opatření dostala objekt do:

 • havarijního stavu v oblasti statiky
 • nevyhovujícího stavu z hlediska hygienických požadavků a zachování zdravého prostředí v interiéru
 • nevyhovujícího stavu z hlediska požární bezpečnosti

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odstranění původního objektu a výstavbě objektu nového, který bude věrnou kopií. Při návrhu byly zohledněny požadavky investora, který definoval budoucí užívání jako vegetariánskou restauraci.

Cíl projektu

 • Zachování autentického tvaru a vzhledu budovy, tak aby nebyla narušena atmosféra historického části. Splnění požadavků památkového úřadu.
 • Využití přírodních či stávajících stavebních materiálů při výstavbě repliky domu.
 • Zajištění vysokého komfortu vnitřního mikroklima.
 • Zajištění nízkých provozních nákladů na provoz objektu.
 • Dosažení nízké spotřeby energie na provoz objektu.
 • Nízká náročnost na obsluhu systému vytápění.

Stavební část:

Podlaha:

Součinitel prostupu tepla skladbou podlahy je 0,20 W/m2.K. Pouze technické místnosti nad původním sklepem mají z důvodu zachování dostatečné světlé výšky součinitel odpovídající 0,49 W/m2.K.

 • Suchá - je navržena v části jídelny, kde jsou jako nášlapná vrstva použity původní "coulová" prkna z tvrdého dřeva
 • Mokrá - je navržena v části kuchyně a technického přístavku. Nášlapnou vrstvu v této části jsou půdovky z počátku 20.století a původní dlažba technických místností přístavku.

Obvodové stěny

Z důvodu zachování co nejvěrnějšího vzhledu budovy a objektů v oblasti Betlém, byly navrženy 3 skladby obvodových stěn. Kromě roubených stěn jsou navržené součinitele prostupu tepla v rozmezí 0,20 - 0,25 W/m2.K

Otvorové výplně:

Otvorové výplně z hlediska tepelně izolačních vlastností jsou podobně jako roubená obvodová stěna nejslabším prvkem ochlazované obálky objektu.

 • Okna objektu jsou dřevěná špaletová s osazením tepelně izolačního skla do interiéru
 • Vstupní dveře jsou dřevěné

Střecha:

Střecha objektu je sedlová nad hlavní částí objektu, pultová nad technickými přístavky. Střecha je navržena jako dvouplášťová. Součinitel prostupu střešního pláště je 0,15 W/m2.K. Střešním pláštěm nad hlavní částí objetu prochází "komín", který je nejen nosným prvkem pro schodiště do podkroví, ale také vodičem světla do centra interiéru v přízemí (původní umístění černé kuchyně).


Technické zařízení budov:

Vytápění a příprava teplé vody:

Vytápění a příprava teplé vody je centrální s přilehlého technického přístavku. Zdrojem tepla je kotel na pelety o výkonu 7 - 15 kW. Snížení obslužnosti kotle je zajištěno pomocí šnekového podavače ze zásobníku pelet a automatickým odstraněním popela.

Mechanické větrání s rekuperací odpadního tepla:

Větrání je z hygienických důvodů zajištěno mechanickým způsobem s možností rekuperace tepla z odpadního vzduchu. V objektu se nacházejí 2 vzduchotechnické jednotky.

Přirozené osvětlení:

Míra přirozeného osvětlení ve starých chalupách je velmi nízká. Z tohoto důvodu byl do komína nad hlavní částí objektu navržen světlovod, jenž vnáší doprostřed interiéru přirozené světlo.


Nakládání s odpady:

 • Z provozu vegetariánské restaurace dochází ke zvýšené produkci bioodpadu, který často končí v kontejnerech a veřejných skládkách. V případě tohoto objektu je pro biologicky rozložitelný odpad na přilehlé zahradě vybudován kompost.
 • Dešťové vody jsou často zbytečně odváděny do veřejné kanalizace. V tomto případě, abychom splnily lokální administrativní požadavky, je z části střechy sousedící z městskými pozemky voda svedena do veřejného řádu. Ze zbylých ploch je dešťová voda svedena na zahradu do zásobníků. Teprve po naplnění těchto nádob dochází k přepadu a odvedení dešťové vody do veřejného řádu.
 


Secesní vila z roku 1907 (památková zóna centra města)

Realizace - 2011-2014

Rodinný dům v městském prostředí lázeňského města Poděbrady, leží na vedlejším Riegrově náměstí. Výstavba domu proběhla dle dostupné dokumentace v roce 1906 - 1907.

Koncem minulého století byly původní bytové prostory umístěné v 1. a 2.NP rozšířeny o "luxusní" byt v podkroví. Půdní vestavba byla provedena neodborně a necitlivě (špatně osazená tepelná izolace v krovu, špatně osazená střešní okna, nesprávně osazená vpusť z terasy atd.). Těmito opatřeními, díky kondenzaci vodních par a přímému zatékání. Došlo tak k degradaci konstrukcí, které přečkaly v dobrém technickém a funkčním stavu století.

V roce 2011 byl dům zakoupen novým majitelem, který v původních obytných podlažích bude provozovat komerční prostory (1.NP – Café + vegetariánské bistro, 2.NP - prostory pro jógu a další relaxaci – masérna, kosmetika). V podkroví bude vybudován bytový prostor.


Cíl projektu

  • Zachování autentického tvaru a vzhledu budovy do náměstí. V co nejvyšší míře zachování původní dlažby a historického schodiště vč. Uměleckého zábradlí. Splnění požadavků památkového úřadu.
  • Využití přírodních (sláma, dřevo, hliněné a vápenné omítky, marocké štuky, kámen) či tradičních stavebních materiálů (jako je dřevo, terazzo, vápenopísková a pálená cihla).
  • Zajištění vysokého komfortu vnitřního mikroklima (tepelná, vlhkostní, akustická pohoda a přísun čerstvého vzduchu).
  • Zajištění nízkých provozních nákladů na provoz objektu a energetická bezpečnost.
  • Využití dešťové vody pro zavlažování zahrady ve dvoře a technické účely
 

Snížení tepelných ztrát prostupem a větráním

Prvním z bodů, které jsme řešili – při zachování požadavků památkového odboru stavebního úřadu –,bylo dostatečné snížení tepelné ztráty prostupem a větráním. Při návrhu byly pečlivě zvážena napojení jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí tak, aby nedocházelo ke vzniku nežádoucích tepelných vazeb, které by v dlouhodobém důsledku vedly k poškození stávajících konstrukcí.

Z již zmíněných požadavků na akustiku, požární bezpečnost a statiku byly na místo původních dřevěných stropů navrženy železobetonové stropy, vetknuté do těch obvodových stěn, které mohly být zatepleny klasickým vnějším kontaktním systémem (štítové stěny a stěna do dvora).

U členité uliční fasády se sgrafitem byl předpoklad použití vnitřního zateplení a z tohoto důvodu vylo zvoleno ukončení stropní konstrukce na ocelových sloupech. Ty jsou předsazeny před obvodovou zeď, k níž jsou pouze lokálně ukotveny.

Při zpracování projektu se však ukázalo, že klasické tepelněizolační materiály nejsou pro vnitřní zateplení uliční stěny z hlediska řešení stavebních detailů vhodné. V průběhu dalšího postupu jsme jako vhodnou variantu vnitřního zateplení „objevili“ tepelný izolant na bázi aerogelu, který díky svým tepelnětechnickým vlastnostem a malé tloušťce mohl být použit.

S výrobcem materiálu byla konzultována možnost aplikace v tloušťce 20 mm (λ = 0,014 W/m².K) ve skladbě s parotěsnou fólií s proměnným difuzním odporem a magnesiovou deskou. Toto řešení bylo již v průběhu stavebních prací posuzováno v dynamickém programu WUFI a ve statických programech běžně dostupných na tuzemském trhu. Výpočty potvrdily, že zvolená skladba bude vyhovující a s rezervou na straně bezpečnosti bylo toto vnitřní zateplení aplikováno na uliční fasádu.

Spoje deskového panelu vnitřního zateplení, stejně jako OSB desky, které tvoří parotěsnou vrstvu střešního pláště, byly přelepeny air-stop páskou. Také napojení otvorových výplní v obvodové a střešní konstrukci bylo provedeno air-stop páskami.

Další aplikovaná opatření a skladby konstrukcí vedoucí ke snížení tepelných ztrát se dají považovat za běžné, a proto je uvádím pouze v bodech.

  • Ostatní svislé ochlazované konstrukce – kontaktní zateplovací systém – 160 mm izolace z minerálních vláken;
  • Okna do dvora – dřevěné Europrofily 92 s izolačním trojsklem Ug = 0,59 W/(m².K);
  • Okna do ulice – dřevěná kastlíková – vnější křídlo s izolačním dvojsklem, vnitřní křídlo s jednoduchým zasklením – Uw = 1,15 W/(m².K);
  • Střecha – 300 mm minerální vlny + 60 mm panelu lisované slámy;
  • Střešní okna s elektricky ovládanými vnějšími žaluziemi – dřevěný rám s osazeným izolačním trojsklem – Ug = 0,5 W/(m².K).
  • Původní, přes 100 let stará okna byla v některých místech následkem zatékání velmi poškozená. Z toho důvodu byla okna do ulice i dvora kompletně vyměněna za nová, ač se během projekční fáze u oken do ulice uvažovalo jen o repasi. Výrobcem doložený součinitel prostupu tepla replik původních kastlových oken odpovídá součiniteli prostupu tepla oken 1,15 W/m².K.

    

   Technické zařízení budovy

   Technologická zařízení byla instalována s ohledem na dodržení čistého vzhledu interiéru, ekologický přínos a minimální provozní náklady. Při studii a projektové fázi byly řešeny různé zdroje (jako např. kotel na pelety, tepelné čerpadlo, kogenerační jednotka na zemní plyn atd.). V konečném výběru bylo kromě investičních nákladů přihlédnuto k využitelnosti pozemku a technického zázemí.

   Zdroje tepelné energie byly rozděleny podle předpokládaného provozu a využití nemovitosti. Přípravu teplé užitkové vody a ohřev topného média pro podlahové vytápění zajišťují pro komerční podlaží do kaskády zapojené kondenzační kotle na zemní plyn.

   Pro byt obojí obstarává tepelné čerpadlo vzduch–voda s možností elektrického dohřevu.

   Pro každé nadzemní podlaží je navržena samostatná vzduchotechnická jednotka s vysokou účinností zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu. Jednotka pro 1. NP slouží i pro větrání části 1. PP.

    

   V současnosti už můžeme na základě dvou uplynulých topných sezón shrnout výsledky hospodaření s energií dosažené při provozu:

   Komerční prostory vytápěné kondenzačními plynovými kotli

  • 1. PP (čistá plocha místností 88,8 m²) – hygienické zázemí personálu, přípravna zeleniny, sklady a kotelna. Toto podlaží je ze 2/3 temperováno na teplotu 18 °C.
  • 1. NP (čistá plocha místností 160,5 m²) – prostory jídelny, kuchyně, úklidové místnosti a sociálního zařízení. Již druhou topnou sezónu není podlaží plně využíváno. Temperováno na 18 °C.
  • 2. NP (čistá plocha místností 179,5 m²) – menší kavárna, sál tělocvičny, šatna se sociálním zázemím, místnost masérny a kancelář. Prostory jsou vytápěny na 21 °C.
  • V topné sezóně 2014–2015 odpovídala specifická spotřeba tepelné energie na vytápění a přípravu teplé vody 47,5 kWh/m².rok.
  • Byt vytápěný tepelných čerpadlem vzduch–voda

   Byt ve 3. NP (čistá plocha místností 154,3 m²) s odděleným pokojem pro hosty. Byt užívá tříčlenná rodina a je vytápěn na teplotu 22 °C. V topné sezóně 2014–2015 odpovídala specifická spotřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody 35 kWh/m².rok.

   Celková specifická spotřeba elektrické energie bytu dle cejchovaného elektroměru (tzn. vytápění, příprava teplé vody, větrání, osvětlení, pomocná energie a veškeré další spotřebiče domácnosti) odpovídá 56 kWh/m².rok.


   Komerční prostory, tzn. Kavárnu + bistro, Masérnu (Dornova metoda + masáže, přírodní kosmetiku, sál pro hodiny jógy, taiči atd. můžete navštívit během otvíracích hodin – viz. laaura.cz
 

Novoklasicistní bytový dům s komerčním parterem (památková rezervace)

Realizace - 2012-2016

Historie

z knihy Pavla Novotného

“Stavební průzkum prokázal v domě prvky již románské zástavby z 11.století a ze 14. Století se dochovaly některé části místností v přední části domu s tesanými kameny ve zdivu.“

První písemná zpráva pochází z roku 1378, kdy dům patřil rodině valchaře jménem Tichava. Původně gotický dům prošel dalším složitým stavebním vývojem.

 • Polovina 17. století, po požáru v pivovaru, byl dům barokně přestavěn.
 • První polovina 19. století, byl dům přestavěn v klasicistním stylu podle pražského architekta Martina Hausknechta. V roce 1868 , kdy bylo podle plánů Josefa Svobody přistavěno 2.NP a postranní křídla s pavlačemi.
 • Další historické zásahy, které změnily vzhled domu probíhaly v letech 1900, 1910, 1922-24 a 1937.

“Po těchto změnách byly v domě zachovány gotické sklepy a vstupní chodba do pavlačového vnitrobloku s dvěma jednotraktovými křídly je vydlážděna ze sliveneckého mramoru.“

Další historickou zajímavostí je, že „dům byl mezi židovskou komunitou znám svým „rituálním“ a koňským řeznictvím židovského uzenáře Františka Krabce, které zde fungovalo do 60.let 20. století.“


Stav před změnou stávající stavby

Dům byl od několika majitelů, kteří jej získali restitucí majetku v 90. letech 20. století, vykoupen stávajícím majitelem v roce 2012 ve velmi zanedbaném stavu.

Střechou objektu zatékalo na strop nad 3. NP. Díky tomu byly některé z trámů napadeny dřevomorkou a jinými houbami.

Některé z bytových jednotek byly bez sociálního zařízení, které bylo umístěno na pavlačích. U jiných bytů bylo sociální zázemí vybudováno ve druhé polovině 20. století. Vytápění bylo u několika z bytů etážové, u převážné většiny však lokální plynovými topidly WAW. Rozvody elektřiny do bytových jednotek a zemního plynu byly viditelně vedeny po pavlačových stěnách.

Také parter domu, kde byly situovány komerční prostory a gotické sklepy byly částečně poškozeny letní povodni v roce 2002.


Poslední velká rekostrukce domu byla zahájena v zimě roku 2014 a ukončena v létě 2016. Objekt byl rozšířen o podkrovní byty, které dosahují nízkoenergetického standardu a mají instslováno řízené větrání s možností rekuperace odpadního tepla. Také další energeticky úsporná opatření v kombinaci s požadavky památkového úřadu byla při výstavbě řešena tak, aby dům jako celek dosáhl třídy energetické náročnosti C (která je stanovena jako požadavek pro výstavbu nových budov).


Cíl projektu

  • Zachování autentického tvaru a vzhledu budovy Splnění požadavků památkového úřadu.
  • Využití přírodních a tradičních stavebních materiálů v kombinaci s moderními technologiemi.
  • Zajištění vysokého komfortu vnitřního mikroklima (tepelná, vlhkostní, akustická pohoda a přísun čerstvého vzduchu).
  • Zajištění nízkých provozních nákladů na provoz objektu a energetická bezpečnost.
  • Zvýšení hodnoty nemovitosti v centru hlalavního města
 

Další informace ke zveřejnění k tomuto objektu připravujeme.


V současnosti slouží bytové části domu ke krátkodobému ubytování v ekologickém stylu