Společnost E-KONCEPT, s.r.o. byla založena v roce 2008, za účelem výstavby nízkoenergetického a pasivního bytového domu.

Cílem společnosti je návrh koncepce řešení a koordinace realizace stavební a technologické části „ENERGETICKY ÚSPORNÝCH“ stávajících a nových budov. Při návrhu je kladen důraz na využití stavebních prvků a materiálů zohledňujících životní cyklus budovy a ekologických zdrojů energie. Naše služby zohledňují:

 • Způsob realizace - optimalizace technicko-ekonomických možností projektu
 • Budoucí způsob užívání - zohlednění komfortu a ochrany zdraví uživatel
 • Ochrana životní prostředí - volbou materiálů, spotřebou zdrojů energie a vody

Společnost vkladá do svých projektů energii a investice v dnešní době tak, aby zachovala odkaz budoucím generacím.

Vývoj společnosti:

 • 2008 - 2009 - příprava devoloperského projektu novostavby bytového domu v Chocni.
 • 2009 - 2011 - energetického hodnocení soukromích investičních projektů, školení v oblasti legislativy, úspor energie a obnovitelných zdrojů energie v ČR, Vietnamu, Turecku a balkánském poloostrově.
 • 2011 - 2016 - vyhledání a koupě nemovitostí, tvorba jejich energetického konceptu, body zadání, dohled nad zpracováním projektu a realizace výstavby stavební firmou (na základě výběrového řízení), kolaudace, předání nemovitosti klientovi, v případě zájmu klienta pokračování nad provozem stavby.

Filozofie konečného produktu

  stránky se připravuji

Reference

 

VESNICKÉ STAVENÍ (památková zóna)

Realizace - 2010-2013

Objekt č.p. 436, leží v historické části obce Hlinsko v Čechách, která je známá pod označením Betlém.

Kořeny objektu zasahají do druhé poloviny 18. století. Od této doby byl dům několikrát přestavěn a rozšířen.Původně celodřevěná roubená chalupa doznala ve 20. století změn materiálu stavebních konstrukcí, využitelné podlahové plochy a obestavěného celkového prostoru.Na první pohled viditelnou změnou bylo překrytí dřevěného štípaného šindele nejprve térovými nátěry a později několika vrstvami asfaltové lepenky. I přes další zatížení krovu, původní subtilní krokve v osové vzdálenosti 2,7 m přežily několik století a mnoho krutých zim na Vysočině.

V jižní části objektu (bráno od černé kuchyně) došlo k obezdění původního roubení plnými pálenými cihlami a rozšíření půdorysné obytné plochy o prostor zápraží. Při rozšíření došlo ke zrušení vstupu do chléva z prostoru zápraží. Původní chlév byl přebudován na obytný pokoj. Při sondáži a otlučení omítek však zvýšená zabudovaná vlhkost v této místnosti byla na první pohled na dřevěných trámech patrná.

Při rozšiřování podlahové plochy také došlo k vybudování sklepa a přístavu, kde byly umístěny kromě chodeb také dílny a skladovací prostory. Ve sklepě pro zachování dostatečné vlhkosti, byla vybudována "studna", jenž byla zaplněna jílem, aby do sklepa nevnikala voda při zvýšeném průtoky řeky Chrudimky.


Některá z opatření dostala objekt do:

 • havarijního stavu v oblasti statiky
 • nevyhovujícího stavu z hlediska hygienických požadavků a zachování zdravého prostředí v interiéru
 • nevyhovujícího stavu z hlediska požární bezpečnosti

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o odstranění původního objektu a výstavbě objektu nového, který bude věrnou kopií. Při návrhu byly zohledněny požadavky investora, který definoval budoucí užívání jako vegetariánskou restauraci.

Cíl projektu

 • Zachování autentického tvaru a vzhledu budovy, tak aby nebyla narušena atmosféra historického části. Splnění požadavků památkového úřadu.
 • Využití přírodních či stávajících stavebních materiálů při výstavbě repliky domu.
 • Zajištění vysokého komfortu vnitřního mikroklima.
 • Zajištění nízkých provozních nákladů na provoz objektu.
 • Dosažení nízké spotřeby energie na provoz objektu.
 • Nízká náročnost na obsluhu systému vytápění.

Stavební část:

Podlaha:

Součinitel prostupu tepla skladbou podlahy je 0,20 W/m2.K. Pouze technické místnosti nad původním sklepem mají z důvodu zachování dostatečné světlé výšky součinitel odpovídající 0,49 W/m2.K.

 • Suchá - je navržena v části jídelny, kde jsou jako nášlapná vrstva použity původní "coulová" prkna z tvrdého dřeva
 • Mokrá - je navržena v části kuchyně a technického přístavku. Nášlapnou vrstvu v této části jsou půdovky z počátku 20.století a původní dlažba technických místností přístavku.

Obvodové stěny

Z důvodu zachování co nejvěrnějšího vzhledu budovy a objektů v oblasti Betlém, byly navrženy 3 skladby obvodových stěn. Kromě roubených stěn jsou navržené součinitele prostupu tepla v rozmezí 0,20 - 0,25 W/m2.K

Otvorové výplně:

Otvorové výplně z hlediska tepelně izolačních vlastností jsou podobně jako roubená obvodová stěna nejslabším prvkem ochlazované obálky objektu.

 • Okna objektu jsou dřevěná špaletová s osazením tepelně izolačního skla do interiéru
 • Vstupní dveře jsou dřevěné

Střecha:

Střecha objektu je sedlová nad hlavní částí objektu, pultová nad technickými přístavky. Střecha je navržena jako dvouplášťová. Součinitel prostupu střešního pláště je 0,15 W/m2.K. Střešním pláštěm nad hlavní částí objetu prochází "komín", který je nejen nosným prvkem pro schodiště do podkroví, ale také vodičem světla do centra interiéru v přízemí (původní umístění černé kuchyně).


Technické zařízení budov:

Vytápění a příprava teplé vody:

Vytápění a příprava teplé vody je centrální s přilehlého technického přístavku. Zdrojem tepla je kotel na pelety o výkonu 7 - 15 kW. Snížení obslužnosti kotle je zajištěno pomocí šnekového podavače ze zásobníku pelet a automatickým odstraněním popela.

Mechanické větrání s rekuperací odpadního tepla:

Větrání je z hygienických důvodů zajištěno mechanickým způsobem s možností rekuperace tepla z odpadního vzduchu. V objektu se nacházejí 2 vzduchotechnické jednotky.

Přirozené osvětlení:

Míra přirozeného osvětlení ve starých chalupách je velmi nízká. Z tohoto důvodu byl do komína nad hlavní částí objektu navržen světlovod, jenž vnáší doprostřed interiéru přirozené světlo.


Nakládání s odpady:

 • Z provozu vegetariánské restaurace dochází ke zvýšené produkci bioodpadu, který často končí v kontejnerech a veřejných skládkách. V případě tohoto objektu je pro biologicky rozložitelný odpad na přilehlé zahradě vybudován kompost.
 • Dešťové vody jsou často zbytečně odváděny do veřejné kanalizace. V tomto případě, abychom splnily lokální administrativní požadavky, je z části střechy sousedící z městskými pozemky voda svedena do veřejného řádu. Ze zbylých ploch je dešťová voda svedena na zahradu do zásobníků. Teprve po naplnění těchto nádob dochází k přepadu a odvedení dešťové vody do veřejného řádu.
 

 • Prostory můžete navštívit při otevíracící době bezmasé jídelny
 • Tepelné a vlhkostní pohodě přispívají také hliněné omítky PICAS

 • Secesní vila z roku 1907 (památková zóna centra města)

  Realizace - 2011-2014

  Rodinný dům v městském prostředí lázeňského města Poděbrady, leží na vedlejším Riegrově náměstí. Výstavba domu proběhla dle dostupné dokumentace v roce 1906 - 1907.

  Koncem minulého století byly původní bytové prostory umístěné v 1. a 2.NP rozšířeny o "luxusní" byt v podkroví. Půdní vestavba byla provedena neodborně a necitlivě (špatně osazená tepelná izolace v krovu, špatně osazená střešní okna, nesprávně osazená vpusť z terasy atd.). Těmito opatřeními, díky kondenzaci vodních par a přímému zatékání. Došlo tak k degradaci konstrukcí, které přečkaly v dobrém technickém a funkčním stavu století.

  V roce 2011 byl dům zakoupen novým majitelem, který v původních obytných podlažích bude provozovat komerční prostory (1.NP – Café + vegetariánské bistro, 2.NP - prostory pro jógu a další relaxaci – masérna, kosmetika). V podkroví bude vybudován bytový prostor.


  Cíl projektu

   • Zachování autentického tvaru a vzhledu budovy do náměstí. V co nejvyšší míře zachování původní dlažby a historického schodiště vč. Uměleckého zábradlí. Splnění požadavků památkového úřadu.
   • Využití přírodních (sláma, dřevo, hliněné a vápenné omítky, marocké štuky, kámen) či tradičních stavebních materiálů (jako je dřevo, terazzo, vápenopísková a pálená cihla).
   • Zajištění vysokého komfortu vnitřního mikroklima (tepelná, vlhkostní, akustická pohoda a přísun čerstvého vzduchu).
   • Zajištění nízkých provozních nákladů na provoz objektu a energetická bezpečnost.
   • Využití dešťové vody pro zavlažování zahrady ve dvoře a technické účely
   

  Snížení tepelných ztrát prostupem a větráním

  Prvním z bodů, které jsme řešili – při zachování požadavků památkového odboru stavebního úřadu –,bylo dostatečné snížení tepelné ztráty prostupem a větráním. Při návrhu byly pečlivě zvážena napojení jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí tak, aby nedocházelo ke vzniku nežádoucích tepelných vazeb, které by v dlouhodobém důsledku vedly k poškození stávajících konstrukcí.

  Z již zmíněných požadavků na akustiku, požární bezpečnost a statiku byly na místo původních dřevěných stropů navrženy železobetonové stropy, vetknuté do těch obvodových stěn, které mohly být zatepleny klasickým vnějším kontaktním systémem (štítové stěny a stěna do dvora).

  U členité uliční fasády se sgrafitem byl předpoklad použití vnitřního zateplení a z tohoto důvodu vylo zvoleno ukončení stropní konstrukce na ocelových sloupech. Ty jsou předsazeny před obvodovou zeď, k níž jsou pouze lokálně ukotveny.

  Při zpracování projektu se však ukázalo, že klasické tepelněizolační materiály nejsou pro vnitřní zateplení uliční stěny z hlediska řešení stavebních detailů vhodné. V průběhu dalšího postupu jsme jako vhodnou variantu vnitřního zateplení „objevili“ tepelný izolant na bázi aerogelu, který díky svým tepelnětechnickým vlastnostem a malé tloušťce mohl být použit.

  S výrobcem materiálu byla konzultována možnost aplikace v tloušťce 20 mm (λ = 0,014 W/m².K) ve skladbě s parotěsnou fólií s proměnným difuzním odporem a magnesiovou deskou. Toto řešení bylo již v průběhu stavebních prací posuzováno v dynamickém programu WUFI a ve statických programech běžně dostupných na tuzemském trhu. Výpočty potvrdily, že zvolená skladba bude vyhovující a s rezervou na straně bezpečnosti bylo toto vnitřní zateplení aplikováno na uliční fasádu.

  Spoje deskového panelu vnitřního zateplení, stejně jako OSB desky, které tvoří parotěsnou vrstvu střešního pláště, byly přelepeny air-stop páskou. Také napojení otvorových výplní v obvodové a střešní konstrukci bylo provedeno air-stop páskami.

  Další aplikovaná opatření a skladby konstrukcí vedoucí ke snížení tepelných ztrát se dají považovat za běžné, a proto je uvádím pouze v bodech.

   • Ostatní svislé ochlazované konstrukce – kontaktní zateplovací systém – 160 mm izolace z minerálních vláken;
   • Okna do dvora – dřevěné Europrofily 92 s izolačním trojsklem Ug = 0,59 W/(m².K);
   • Okna do ulice – dřevěná kastlíková – vnější křídlo s izolačním dvojsklem, vnitřní křídlo s jednoduchým zasklením – Uw = 1,15 W/(m².K);
   • Střecha – 300 mm minerální vlny + 60 mm panelu lisované slámy;
   • Střešní okna s elektricky ovládanými vnějšími žaluziemi – dřevěný rám s osazeným izolačním trojsklem – Ug = 0,5 W/(m².K).
   • Původní, přes 100 let stará okna byla v některých místech následkem zatékání velmi poškozená. Z toho důvodu byla okna do ulice i dvora kompletně vyměněna za nová, ač se během projekční fáze u oken do ulice uvažovalo jen o repasi. Výrobcem doložený součinitel prostupu tepla replik původních kastlových oken odpovídá součiniteli prostupu tepla oken 1,15 W/m².K.

     

    Technické zařízení budovy

    Technologická zařízení byla instalována s ohledem na dodržení čistého vzhledu interiéru, ekologický přínos a minimální provozní náklady. Při studii a projektové fázi byly řešeny různé zdroje (jako např. kotel na pelety, tepelné čerpadlo, kogenerační jednotka na zemní plyn atd.). V konečném výběru bylo kromě investičních nákladů přihlédnuto k využitelnosti pozemku a technického zázemí.

    Zdroje tepelné energie byly rozděleny podle předpokládaného provozu a využití nemovitosti. Přípravu teplé užitkové vody a ohřev topného média pro podlahové vytápění zajišťují pro komerční podlaží do kaskády zapojené kondenzační kotle na zemní plyn.

    Pro byt obojí obstarává tepelné čerpadlo vzduch–voda s možností elektrického dohřevu.

    Pro každé nadzemní podlaží je navržena samostatná vzduchotechnická jednotka s vysokou účinností zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu. Jednotka pro 1. NP slouží i pro větrání části 1. PP.

     

    V současnosti už můžeme na základě dvou uplynulých topných sezón shrnout výsledky hospodaření s energií dosažené při provozu:

    Komerční prostory vytápěné kondenzačními plynovými kotli

   • 1. PP (čistá plocha místností 88,8 m²) – hygienické zázemí personálu, přípravna zeleniny, sklady a kotelna. Toto podlaží je ze 2/3 temperováno na teplotu 18 °C.
   • 1. NP (čistá plocha místností 160,5 m²) – prostory jídelny, kuchyně, úklidové místnosti a sociálního zařízení. Již druhou topnou sezónu není podlaží plně využíváno. Temperováno na 18 °C.
   • 2. NP (čistá plocha místností 179,5 m²) – menší kavárna, sál tělocvičny, šatna se sociálním zázemím, místnost masérny a kancelář. Prostory jsou vytápěny na 21 °C.
   • V topné sezóně 2014–2015 odpovídala specifická spotřeba tepelné energie na vytápění a přípravu teplé vody 47,5 kWh/m².rok.
   • Byt vytápěný tepelných čerpadlem vzduch–voda

    Byt ve 3. NP (čistá plocha místností 154,3 m²) s odděleným pokojem pro hosty. Byt užívá tříčlenná rodina a je vytápěn na teplotu 22 °C. V topné sezóně 2014–2015 odpovídala specifická spotřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody 35 kWh/m².rok.

    Celková specifická spotřeba elektrické energie bytu dle cejchovaného elektroměru (tzn. vytápění, příprava teplé vody, větrání, osvětlení, pomocná energie a veškeré další spotřebiče domácnosti) odpovídá 56 kWh/m².rok.


    Komerční prostory, tzn. Kavárnu + bistro, Masérnu (Dornova metoda + masáže, přírodní kosmetiku, sál pro hodiny jógy, taiči atd. můžete navštívit během otvíracích hodin – viz. laaura.cz
   

  Novoklasicistní bytový dům s komerčním parterem (památková rezervace)

  Realizace - 2012-2016

  Historie

  z knihy Pavla Novotného

  “Stavební průzkum prokázal v domě prvky již románské zástavby z 11.století a ze 14. Století se dochovaly některé části místností v přední části domu s tesanými kameny ve zdivu.“

  První písemná zpráva pochází z roku 1378, kdy dům patřil rodině valchaře jménem Tichava. Původně gotický dům prošel dalším složitým stavebním vývojem.

 • Polovina 17. století, po požáru v pivovaru, byl dům barokně přestavěn.
 • První polovina 19. století, byl dům přestavěn v klasicistním stylu podle pražského architekta Martina Hausknechta. V roce 1868 , kdy bylo podle plánů Josefa Svobody přistavěno 2.NP a postranní křídla s pavlačemi.
 • Další historické zásahy, které změnily vzhled domu probíhaly v letech 1900, 1910, 1922-24 a 1937.
 • “Po těchto změnách byly v domě zachovány gotické sklepy a vstupní chodba do pavlačového vnitrobloku s dvěma jednotraktovými křídly je vydlážděna ze sliveneckého mramoru.“

  Další historickou zajímavostí je, že „dům byl mezi židovskou komunitou znám svým „rituálním“ a koňským řeznictvím židovského uzenáře Františka Krabce, které zde fungovalo do 60.let 20. století.“


  Stav před změnou stávající stavby

  Dům byl od několika majitelů, kteří jej získali restitucí majetku v 90. letech 20. století, vykoupen stávajícím majitelem v roce 2012 ve velmi zanedbaném stavu.

  Střechou objektu zatékalo na strop nad 3. NP. Díky tomu byly některé z trámů napadeny dřevomorkou a jinými houbami.
  Některé z bytových jednotek byly bez sociálního zařízení, které bylo umístěno na pavlačích. U jiných bytů bylo sociální zázemí vybudováno ve druhé polovině 20. století. Vytápění bylo u několika z bytů etážové, u převážné většiny však lokální plynovými topidly WAW.
  Rozvody elektřiny do bytových jednotek a zemního plynu byly viditelně vedeny po pavlačových stěnách.

  Také parter domu, kde byly situovány komerční prostory a gotické sklepy byly částečně poškozeny letní povodni v roce 2002.


  Poslední velká rekostrukce domu byla zahájena v zimě roku 2014 a ukončena v létě 2016. Objekt byl rozšířen o podkrovní byty, které dosahují nízkoenergetického standardu a mají instslováno řízené větrání s možností rekuperace odpadního tepla. Také další energeticky úsporná opatření v kombinaci s požadavky památkového úřadu byla při výstavbě řešena tak, aby dům jako celek dosáhl třídy energetické náročnosti C (která je stanovena jako požadavek pro výstavbu nových budov).


  Cíl projektu

   • Zachování autentického tvaru a vzhledu budovy Splnění požadavků památkového úřadu.
   • Využití přírodních a tradičních stavebních materiálů v kombinaci s moderními technologiemi.
   • Zajištění vysokého komfortu vnitřního mikroklima (tepelná, vlhkostní, akustická pohoda a přísun čerstvého vzduchu).
   • Zajištění nízkých provozních nákladů na provoz objektu a energetická bezpečnost.
   • Zvýšení hodnoty nemovitosti v centru hlalavního města
   

  Další informace ke zveřejnění k tomuto objektu připravujeme.


  V současnosti slouží bytové části domu ke krátkodobému ubytování v ekologickém stylu
   
  Adresa sídla společnosti:
   

  E-KONCEPT, s.r.o.

  Husova 86, 565 01 Choceň

   
  Korespondenční adresa:
   

  E-KONCEPT, s.r.o.

  Riegrovo náměstí 33/6, 290 01 Poděbrady

   
  E-mail: info@e-koncept.cz
  Mob: +420 773 74 27 00